За контакт с нас:
тел: +3592 980 36 99; +3592/ 981 20 26
гр. София, П.К: 1000
р-н Триадица, ул.Позитано 9, вх.Б, ет.1, офис 2


УслугиПредлага пълно счетоводно обслужване

* Консултации за прилагане на оптимална счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и опазване на действащото финансово, данъчно, трудово-правно и осигурително законодателство;
* Текуща счетоводна обработка съгласно НСС и МСС;
* Всички видове регистрации и дерегистрации в НАП, НОИ, НСИ, вкл. и по ЗДДС;
* Отчитане на дълготрайни активи и амортизации, изготвяне на амортизац. План;
* Завеждане и отчитане на аналитично ниво стоково-материалните запаси;
* Ежемесечно приключване, счетоводно отчитане по ЗДДС, изготвяне на дискети, дневници, и справки декларации, както и подаването им във НАП;
* Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им във НАП;
* Текущи, периодични справки за нуждите на управлението свързани с разчети – доставчици и клиенти, складове и парични потоци, анализ на приходите и разходите;
* Текущо хронологично отчитане на стопанските операции, изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети;
* Водене на складови наличности на стоки и материали;
* Данъчна защита, ревизии, съдействие и обжалване на Ревизионни Актове;
* Организация на счетоводния отдел в офиса на клиента;
* Подбор на квалифициран счетоводен персонал;
* Хартиен и електронен регистър, както и архивиране на счетоводната документация;
* Изготвяне на финансови анализи, икономическа обосновка и др.;
* Изготвяне на банкови документи и съдействие за кредити;
* Следене на печалба, вземания, задължения, както и цялостно финансово състояние. Управление на парични потоци и плащания;
* Специализирани консултации по инвестиционни проекти, в сферата на имоти, производства, строителство и др. както и съдействие при изпълнението им;
* Регистрация на фискални апарати, поръчки за печати, фактурници, визитки и др.
* Куриер до офиса на клиента.

Еднократни счетоводни услуги:

* Извършване на годишна инвентаризация на активите и пасивите, във връзка със съставяне на годишният финансов отчет; * Годишно счетоводно и данъчно приключване; * Осчетоводяване, класифициране и изготвяне на годишни финансови отчети и оборотна ведомост съгласно ЗС; * Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации от правоспособен счетоводител по ЗОДФЛ и ЗКПО; * Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за НСИ и БНБ; * Изготвяне и подаване на патентни декларации; * Предоставяне на всякакви счетоводни справки на клиента; * Представителство пред органите на НАП, НОИ, НСИ, БНБ, БТПП, ГИТ и др.; * Изготвяне на консолидиран отчет; * Изготвяне на документи за безопасност на труда и тр.дисциплина; * Трудови характеристики, вътрешна нормативна уредба; * Извънредни инвентаризации и вътрешни ревизии; * Изготвяне на договори и пълномощни; * Данъчна оптимизация и защита.

Ние спазваме високи стандарти на конфиденциалност по отношение на предоставените ни данни.
Нашата услуга включва:

Пълно отчитане на правните отношения с персонала - обработка на заплати;
Изготвяне, регистрация и пререгистрация на трудови договори;
Изготвяне на месечно ведомост и фишове за заплати;
Изготвяне на документи за прекратяване на трудови договори;
Предоставяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ;
Изготвяне на платежни документи за on-line банкиране;
Изготвяне на служебни бележки, обработка и изчислявания на болнични, отпуски, подаване на информация в НОИ, следене на обезщетенията;
Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии;
Изготвяне на отчети за счетоводни и управленски цели;
Изготвяне и оформяне на документи за стаж, пенси и др;
Изготвяне документи свързани с личния състав на предприятието – заповеди, правилници, договори, заповеди за отпуски, прекратяване на трудови отношения и др;
Изготвяне и подоване информация на магнитен носител в персоналния регистър на НОИ за осигурени лица - уведомления за трудови договори, декларации обр.№1 - за осигурени лица и обр.№ 6 - дължими осигурителни вноски;
Заверка на осигурителни книжки за стаж в НАП на самоосигуряващисе лица;.
Изготвяне ежемесечно на разплащателни документи - платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.
Изготвяне на граждански договори, доп.споразумения, заповеди за прекратявания, служебни бележки, удостоверения, длъжностни характеристики, заверки на трудови и осигурителни книжа;
Съдействие Трудова медицина;
Представителство и защита по време на ревизии и проверки от НАП, НОИ, ГИТ и др.
Трудови договори-назначаване, преназначаване, както и декларирането им;
Изготвяне на сметки и осигуровки за работещи без трудово-правоотношение;


КТ посочва спесифичните изисквания и задължения за работодателите.

Кантората помага на своите клиенти да бъдат в крак с всички изменения в нормативната уредба в областта на човешките ресурси;
Съдействие, договор с Трудова медицина, оценки на риска, оценка на раб.място и др.;
Съдействие във връзка със медицинските изследвания на служителите, според изискванията на тр.законодателство;
Изготвяне и систематизиране на лични досиета на персонала;
Изготвяне на трудови / длъжностни/ характеристики;
Изготвяне на книги за начален и периодичен инструктаж;
Изготвяне заповеди, служебни бележки за провеждане на инструктажи;
Представителство и защита, ревизии пред ГИТ и други органи, обжалвания;
Изготвяне на документи за назначаване и освобождаване;
Обучения, Семинари, Курсове, Стажове и др.;
Подбор и препоръка на персонал;

Правна помощ, Консултации, Съдействие, Съдебна защита и представителство по Търговски, Трудови, Административни, Граждански и др.дела от правоспособни, квалифицирани юристи – адвокати.
Образуване и Регистрации на фирми: ЕТ, СД, КД, ЕООД, ООД, ЕАД, АД, КДА, КОНСОРЦИУМ, ХОЛДИНГ, КЛОНОВЕ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА и др.
Образуване и регистрации на ЮЛНЦ: СДРУЖЕНИЯ, ФОНДАЦИИ и др.
Промени в обстоятелствата на фирми, покупко-продажби, ликвидации и др.
Изготвяне на договори, пълномощни, актове и др.

Изготвяне и подаване на документи за общественни поръчки, търгове, лицензионни режими, патентно ведомство и др.
Изготвяне на документи за - краткосрочно, дългосрочно и постоянно пребиваване в Република България; Българско гражданство; Визи; Разрешения за работа и други

Счетоводна и правна кантора


Нашите задължения:

» ангажимент, отлично обслужване, отговорност.
» коректно и ясно ценообразуване.
» минимална ангажираност на клиента.
» удовлетвореност на двете страни.

Вашите права:

» да се откажете от нашите услуги по всяко време
» да искате по добри услуги на по-добра цена.
» да получите информация и консултации.
» конфиденциалност и защита.