İrtibata geçmeniz için::
Tel::+359 2 980 36 99; +359 2 981 20 26
Sofya şehri, P.K1000
Triaditsa bölgesi, Pozitano Sok. No.9, giriş B, kat 1, ofis 2


HİZMETLERMuhasebe işlemlerin tamamını yapıyoruz:

* En uygun muhasebe politikasının uygulanmasına, özel hesap planı ve yürürlükte olan mali, vergi, iş-hukuki ve sigorta mevzuatına uygun danışmanlık;
* Millî muhasebe standartları ve Uluslararası muhasebe standartlarına göre güncel muhasebe işlemleri;
* Millî gelirler ajansı, Millî sigorta enstitüsü, Millî istatistik enstitüsü ve KDV kanununa göre her türlü tesciller ve sicilden silinmeler;
* Dayanıklı malların ve amortismanları raporlanması, amortisman planın hazırlanması;
* Stok edilmiş malların ve malzemelerin analitik seviyede kayda alınmaları ve raporlanmaları;
* Aylık hesap tutma, KDV kanununa göre muhasebe raporlama, disketler, defterler, rapor beyannameler düzenlenmesi ve bunların Millî gelirler ajansına yatırılmaları;
* İntrastat ve VIES beyannamelerin düzenlenmesi ve Millî gelirler ajansına yatırılmaları;
* Raporlamayla ilgili yönetimin ihtiyaçları için güncel, periyodik raporlar – tedarikçiler ve müşteriler, depo ve para akımları, gelir ve giderlerin analizi;
* Ekonomik işlemlerin güncel kronolojik olarak rapor edilmesi, ara ve yıllık muhasebe raporların düzenlenmesi;
* Stok ve malzemelerin depo mevcutlarının raporlanması;
* Vergi koruma, teftişler, Teftiş raporlarıyla ilgili işbirliği ve temyiz;
* Müşterinin ofisinde muhasebe bölümün organizasyonu;
* Ehliyetli muhasebe personelin seçilmesi;
* Kâğıt ve elektronik kayıtlar ve muhasebe dokümantasyonun arşivlenmesi;
* Mali raporlar, ekonomik gerekçelerin vs. hazırlanması;
* Banka belgelerin hazırlanması ve krediler için yardım;
* Kâr, alacakların, borçların ve genel mali durumun takibi. Para akımlarının ve ödemelerin yönetimi;
* Gayrimenkuller, imalâtlar, inşaat vd. alanlardaki yatırım projeleri hakkında danışmanlık ve bunların uygulanmasında işbirliği;
* Vergi cihazların tescili, mühür, fatura koçanları, kartvizitler vd. siparişleri;
* Müşterinin ofisine kadar kurye.

Bir defaya mahsus muhasebe hizmetleri:

* Yıllık mali raporun düzenlenmesiyle ilgili aktif ve borçlara yıllık stok değerlendirmenin yapılması;
* Yıllık muhasebe ve vergi işlemlerin yapılması;
* Muhasebe kanununa göre muhasebe işlemlerin yapılması, yıllık mali raporların ve ciro raporun sınıflandırılması ve düzenlenmesi;
* Gerçek kişi gelir vergi kanunu ve Tüzel kişi gelir vergi kanununa göre ehliyetli muhasebeci tarafından yıllık vergi beyannamelerin düzenlenmesi ve yatırılması;
* Millî istatistik enstitüsü ve Bulgaristan merkez bankası için yıllık istatistik formların düzenlenmesi ve yatırılması;
* Patent beyannamelerin düzenlenmesi ve yatırılması;
* Müşteriye her türlü muhasebe raporların sunulması;
* Millî gelirler ajansı, Millî sigorta ensitüsü, Millî istatistik enstitüsü, Bulgaristan merkez bankası, Bulgaristan sanayi ve ticaret odası, İş teftiş genel müfettişliği vd. makamlar önünde temsil etme;
* Konsolide raporun düzenlenmesi;
* İş güvenliği ve iş disiplini belgelerin düzenlenmesi;
* İş tanımları, iç talimatlar;
* Olağanüstü stok değerlendirme ve iş teftişler;
* Sözleşmeler ve vekâletnamelerin düzenlenmesi;
* Vergi optimizasyonu ve koruma.

Bize verilen bilgilerin mahremiyetiyle ilgili yüksek standartlar gözetmekteyiz.
Hizmetimizin içerdikleri:

Personelle ilgili hukuki ilişkilerin tam raporlanması – maaşların işlenilmesi;
İş sözleşmelerin düzenlenmesi, kayda alınmaları ve yeniden kayıt yapılmaları;
Aylık maaş bordrosu ve maaş fişlerin düzenlenmesi;
İş sözleşmelerin sona erdirilmesi için evrakların düzenlenmesi;
Millî sigorta kurumu siciline sigortalı kişiler için bilginin verilmesi;
İnternet bankacılığı için ödeme belgelerin düzenlenmesi;
Tasdiknamelerin düzenlenmesi, hastalık izinlerinin işlenilmesi ve hesaplanılması, izinlerinin hesaplanılmaları; Millî sigorta kurumuna bilginin verilmesi, tazminatlarının takibi;
Teftişler durumunda soysa sigorta makamları önünde temsil etme;
Muhasebe ve yönetim amaçlı raporlarının düzenlenmesi;
Staj, emeklilik vs. belgelerin düzenlenmesi ve hazırlanması;
Şirketin özel kadrosuyla ilgili belgelerin düzenlenmesi – emirnameler, talimatlar, sözleşmeler, izin emirleri, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi vs.;
Sigortalı kişiler için Millî sigorta kurumun özel siciline disket üzerinde bilginin hazırlanması ve verilmesi – iş sözleşmeleri bildirileri, beyanname Form No 1 – sigortalı kişiler için ve Form No 6 – ödenmesi gerek sigorta payları;
Millî gelirler ajansında sigortalarını kendi yatıranlar için staj için sosyal defterlerin tasdik ettirilmesi;
Aylık ödeme belgelerin düzenlenmesi – sigorta payları için ödeme emirleri, vergi borçları vs.;
Sivil sözleşmeleri, ek sözleşmeleri, iş sözleşmesi sona erdirilme emirleri, tasdiknameler, resmi belgeler, iş tanımları düzenlenmesi, iş ve sosyal defterlerin tasdik ettirilmeler;
İş sağılığı konusunda yardım;
Millî gelirler ajansı, Millî sigorta enstitüsü, İş teftiş genel müfettişliği vd. tarafından teftiş ve denetimler durumunda temsilcilik ve koruma;
İş sözleşmeleri – işe başlatma, görev değişikliği ve bunların beyan edilmeleri;
İş sözleşmesiz personel için ücret ve sigortaların hazırlanması;


İş kanunu işverenlere özel şartları ve sorumlulukları belirlemektedir:

Muhasebe ve hukuk büromuz müşterilerine insan kaynakları mevzuatı alanında tüm değişikliklere ayak uydurmalarına yardım eder;
İş sağılığı hakkında sözleşme yapılması konusunda yardım, risk değerlendirmesi, iş yeri değerlendirmesi vd.;
İş kanunu şartlarına göre çalışanlarının sağılık muayeneleriyle ilgili yardım;
Personelin özel dosyaların hazırlanması ve sistematizasyonu;
İş /görev/ tanımların hazırlanması;
İlk ve periyodik talimat defterlerin düzenlenmesi;
Emirler, yapılan talimatlar için tasdiknameler düzenlenmesi;
Temsilcilik ve koruma, İş teftiş genel müfettişliği vd. makamlar önünde teftişler, temyizler;
İşe başlatma ve işten çıkartma belgelerin düzenlenmesi;
Eğitimler, seminerler, kurslar, stajlar vd.;
Personel seçimi ve tavsiyesi;

Hukuki yardım, danışmanlık, işbirliği, ehliyetli ve kalifiye hukukçular – avukatlar tarafından ticari, iş, idari, sivil vd. davalarda mahkeme müdafaası;
Şirket kurma ve kayıt işlemleri: tek sahipli şirket, ortaklı şirket, komandit şirket, tek sahipli sınırlı sorumlu şirket, ortaklı sınırlı sorumlu şirket, tek sahipli anonim şirket, ortaklı anonim şirket, hisseli komandit şirket, konsorsiyum, holding, şubeler, ticari temsilcilikler vd.;
Sivil toplum kuruluşlar kurma ve kayıt işlemleri: dernekler, vakıflar vd.
Şirket kaydı değişiklikleri, alım-satımlar, tasfiyeler vd.;
Sözleşmeler, vekâletnameler, belgeler vs. düzenlenmesi;
Kamu siparişleri, ihaleleri, lisanslı rejimler, patent dairesi vs. için belgelerin düzenlenmesi ve yatırılması;
Bulgaristan Cumhuriyeti kısa süreli, uzun vadeli ve sürekli oturum belgelerin düzenlenmesi, Bulgar vatandaşlığı, vizeler; iş izinleri vd.

ACCOUNTING AND LEGAL OFFICE


Bizim yükümlülüklerimiz:

» ilgilenme, mükemmel hizmet, sorumluluk.
» düzgün ve net ücretlendirme.
» müşterinin minimum angajmanı.
» her iki tarafın memnuniyeti.

Sizin haklarınız:

» hizmetlerimizden her an vazgeçmeniz
» daha iyi bir ücrette daha iyi hizmetlerin istemeniz
» bilgi ve danışmanlık almanız
» mahremiyet ve koruma.